KILTA

ESPOON TAITEILIJAKILTA

Espoon Taiteilijakilta ry, Esbo Konstnärsgille rf on vuonna 2009 perustettu espoolaisten kuvataiteilijoiden yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa espoolaisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä, ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edesauttaa kuvataiteen asemaa ja merkitystä Espoossa.

Yhdistys ylläpitää yhteyttä Espoon kaupungin kunnallisiin luottamuselimiin, alan ammatillisiin järjestöihin ja viranomaisiin, sekä seuraa toimialaansa liittyviä asioita, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja. Lisäksi yhdistys voi välittää jäsenistönsä taideteoksia ja harjoittaa näyttelytoimintaa.

• • •

ESBO KONSTNÄRSGILLE

Espoon Taiteilijakilta ry, Esbo Konstnärsgille rf, grundat år 2009, är en förening för bildkonstnärer bosatta i Esbo. Föreningens syfte är att befrämja och bevaka de i Esbo bosatta bildkonstnärernas allmänna och gemensamma, ekonomiska och sociala intressen, samt att förbättra bildkonstens ställning och betydelse i Esbo.

Föreningen upprätthåller kontakter med Esbo stads kommunala förtroendeorgan, fackliga organisationer och myndigheter, samt följer med ärenden som berör dess verksamhet, tar initiativ och ger utlåtanden. Därtill kan föreningen förmedla sina medlemmars konstverk och bedriva utställningsverksamhet.

• • •

JÄSENEKSI

Espoon Taiteilijakillan jäsenyyttä voi hakea Espoossa asuva tai vakituisesti työskentelevä kuvataiteilija. Jäsenyyttä hakevalta kuvataiteilijalta edellytetään jäsenyyttä Suomen Taiteilijaseuran alaisessa ammattijärjestössä tai vastaavaa pätevyyttä, sekä hyvää taiteellista ja ammatillista tasoa toiminnassaan kuvataiteilijana.

Vapaamuotoinen jäsenhakemus osoitetaan yhdistyksen hallitukselle. Hakija voi liittää hakemukseensa ansioluettelon, sekä taidettaan ja taiteellista toimintaansa esittelevää aineistoa, esimerkiksi kuvamateriaalia. Päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Jäsenhakemus liitteineen toimitetaan joko sähköpostilla tai kirjeitse yhdistyksen hallitukselle. Esittelymateriaali palautetaan, mikäli hakemuksessa on palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu. Katso yhteystiedot Info-osassa.

Kannatusjäseniksi yhdistykseen voivat liittyä kaikki kuvataiteesta kiinnostuneet henkilöt, jotka hallitus kannatusjäseniksi hyväksyy.

• • •

MEDLEMSKAP

Medlemskap kan ansökas av bildkonstnärer bosatt i Esbo, eller som permanent är verksamma i Esbo. Sökanden förutsätts höra till yrkesorganisation som tillhör Konstnärsgillet i Finland, eller inneha motsvarande kompetens, samt påvisa god konstnärlig och yrkesmässig nivå i sin verksamhet som bildkonstnär.

En fritt formulerad ansökan riktas till föreningens styrelse. Sökande kan bifoga meritförteckning, samt material som belyser sökandens konstnärliga verksamhet, såsom bildmaterial. Beslut om medlemskap görs av föreningsmötet på förslag av styrelsen. Medlemsansökan jämte bifogat material riktas till föreningens styrelse och sänds antingen via e- post eller per brev. Ansökningsmaterialet returneras om frimärksförsett kuvert bifogats.

Se Kontaktuppgifter i INFO delen.

Till understödsmedlem av föreningen kan ansluta sig person som hyser intresse för bildkonst och som styrelsen godkänner som understödsmedlem.